Specjalizacje

Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie obsługi firm z sektora farmaceutycznego, z uwagi na stałą współpracę z Klientami będącymi częścią międzynarodowych firm farmaceutycznych. W ramach Kancelarii został wyodrębniony Dział Farmaceutyczny specjalizujący się w świadczeniu pomocy prawnej uwzględniającej wymogi szeroko-pojętego prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, sprzedażą produktów leczniczych i produktów medycznych, ich promocją i rejestracją.

Zespół Działu Farmaceutycznego posiada ugruntowane doświadczenie w świadczeniu usług, w szczególności w zakresie:

 • badań klinicznych, w tym opracowania projektów umów o badania kliniczne i ich nadzorowania, opiniowania zagadnień prawnych pojawiających się w trakcie wykonywania umów o badania kliniczne, negocjowania i finalizowania umów z Badaczami i z Ośrodkami, zbierania dokumentów rejestracyjnych Ośrodków niezbędnych do złożenia kompletnej dokumentacji do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
 • przygotowywania projektów umów z podmiotami biorącymi udział w organizacji konferencji lub spotkań promocyjnych,
 • opiniowania reklamy produktów leczniczych, w tym opiniowania propozycji promocyjnych i przygotowywania projektów umów dotyczących reklamy zgodnej z prawem farmaceutycznym,
 • opiniowania dopuszczalności sponsoringu i działań public relations i przygotowywania projektów umów.

Prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach bieżącego doradztwa gospodarczego z zakresu własności intelektualnej. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie stale doradzamy naszym Klientom przy zawieraniu umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie, opiniujemy kampanie reklamowe i promocyjne. Reprezentujemy Klientów również w postępowaniach sądowych w sprawie naruszeń praw autorskich i dóbr osobistych. We współpracy z kancelarią rzeczników patentowych prowadzimy sprawy związane z rejestracją i ochroną znaków towarowych.

W ramach naszej działalności doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przy przygotowywaniu wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, reprezentowania w postępowaniu przed GIODO, przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i opiniowaniu zastosowania przepisów tej ustawy. Prowadzimy również postępowania cywilne i karne związane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Obrót nieruchomościami i roszczenia reprywatyzacyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób wywłaszczonych po II Wojnie Światowej oraz spadkobierców takich osób w realizacji ich roszczeń zmierzających do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości lub uzyskania odszkodowania. Odnosi się to także do tzw. “mienia zabużańskiego”. W sprawach tych reprezentujemy naszych Mocodawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w realizacji największych inwestycji nieruchomościowych w Warszawie. Świadczyliśmy usługi na rzecz podmiotów prowadzących wielko-powierzchniowe sieci handlowe także w zakresie realizacji inwestycji budowlanych w innych miejscach Polski. Doświadczenie Kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz inwestorów, architektów w ich relacjach z inwestorami oraz projektowanie i negocjowanie umów zawieranych w związku z inwestycjami realizowanymi ze środków Unijnych.

Transakcje handlowe i prawo gospodarcze

Jedną z podstawowych działalności Kancelarii jest doradztwo w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniach przez Krajowym Rejestrem Sądowym oraz umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorców. Doradztwo w tym zakresie obejmuje przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych, wypełnienie formularzy do KRS oraz reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym. Należy podkreślić, że doświadczenie Kancelarii w zakresie prawa kontraktowego obejmuje przygotowanie i negocjowanie projektów umów wysoko-wyspecjalizowanych, jak np. logistyki przedsiębiorstw (umowy z dostawcami i tzw. magazynem centralnym), umów wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami, umów z dostawcami sklepów wielkopowierzchniowych (nasze doświadczenie obejmuje zarówno reprezentowanie sieci handlowych jak i dostawców).

Prawo handlowe i spółdzielcze

Kancelaria na bieżąco świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi korporacyjnej dużych spółek handlowych i spółdzielni.

Zespół prawników Kancelarii posiada ugruntowane doświadczenie w świadczeniu usług, w szczególności w zakresie:

 • bieżącej, kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek handlowych i spółdzielni,
 • obsługi procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 • obsługi organów spółek,
 • reprezentacji w postępowaniach rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwa prawnego w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,
 • opracowywania projektów dokumentacji regulującej funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zastępstwa prawnego w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami oraz w sporach pomiędzy organami spółek, udział w negocjacjach.

Procesy sądowe i Arbitraż

Kancelaria na bieżąco świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi korporacyjnej dużych spółek handlowych i spółdzielni.

Zespół prawników Kancelarii posiada ugruntowane doświadczenie w świadczeniu usług, w szczególności w zakresie:

 • bieżącej, kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek handlowych i spółdzielni,
 • obsługi procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 • obsługi organów spółek,
 • reprezentacji w postępowaniach rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwa prawnego w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,
 • opracowywania projektów dokumentacji regulującej funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zastępstwa prawnego w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami oraz w sporach pomiędzy organami spółek, udział w negocjacjach.